POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI OSOBNIH PODATAKA UDRUGE NA PUTU PREMA GORE

 

Primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine.

25.svibnja 2018. godine u Hrvatskoj započinje primjena Opća uredbe (EU) o zaštiti podataka, Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Primjenjuje se izravno i zamijenit će postojeći zakonski okvir.

Sukladno Uredbi o zaštiti podataka (dalje: Uredba) uskladili smo svoje poslovanje vezano za obradu i zaštitu osobnih podataka, a kako je uređeno ovom Politikom zaštite privatnosti osobnih podataka Udruge Na putu prema gore (dalje: Politika).

Udruga Na putu prema gore, Božidara Magovca 3, Zagreb, OIB: 72367029426 (dalje: Udruga), obrađuje one osobne podatke koje ste nam sami dali popunjavanjem Prijavnice prilikom učlanjenja u Udrugu, a koji su nam neophodni kako bismo vam odobrili prijavu u članstvo Udruge sukladno odredbama Zakona o Udrugama (Narodne Novine, br. 74/14 i 70/17), odredbama Uredbe i ove Politike.

Politika je temeljni akt koji za svrhu ima uspostavljanje okvira zaštite osobnih podataka sukladno Uredbi. Ova Politika primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju vršimo sukladno ciljevima, djelatnostima i Statutu Udruge, odredbama Uredbe i ove Politike, i primjenjuje se na sve obrade osobnih podataka unutar Udruge. Cilj Politike je uspostaviti primjerene procese zaštite upravljanja osobnim podacima ispitanika.

Osobnim podacima smatraju se svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik).

Ispitanik je fizička osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, OIB, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Obzirom da osobne podatke prikupljamo izravno od vas, naših članova, u nastavku vam želimo pružiti sve informacije o tome zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke koje ste nam dali prilikom učlanjenja u Udrugu.

 1. Kontaktni podaci voditelja obrade vaših osobnih podataka

Udruga Na putu prema gore, Božidara Magovca 3, ZAGREB 10000
tel. + 385 91 333 0744 e-mail: info@on-the-way-up.com
Aleksandar Brborović

 1. Kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu podataka je osoba kojoj se možete javiti sa svojim prigovorima i zahtjevima ukoliko imate pitanja vezano za obradu vaših osobnih podataka na adresu e-pošte: info@on-the-way-up.com
Aleksandar Brborović

 1. Načela obrade osobnih podataka

Udruga vaše osobne podatke obrađuje u skladu sa sljedećim načelima obrade:

 • zakonitost, poštenost i transparentnost obrade:

što znači da obrada mora biti u skladu s određenim pravnim temeljem, a načelima poštene i transparentne obrade zahtijeva se da je pojedinac informiran o postupku obrade i njegovim svrhama,

 • ograničavanje svrhe:

što znači da podaci trebaju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama;

 • smanjenje količine podataka:

što znači da podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju;

 • točnost:

što znači da podaci moraju biti točni i ažurni, mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili sprave;

 • ograničenje pohrane:

što znači da podaci moraju biti čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju;

 • cjelovitost i povjerljivost:

što znači da podaci moraju biti obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja;

 • pouzdanost:

što znači da je Udruga odgovorna za poštivanje načela i da je teret dokaza na voditelju obrade.

 1. Svrha obrade radi kojih upotrebljavamo vaše osobne podatke kao i pravna osnovu za obradu osobnih podataka

Svrha obrade vaših osobnih podataka je vođenje evidencije članstva u Udruzi. Pravni temelj obrade vaših podataka nalazi se u Zakonu o udrugama (Narodne Novine, br. 74/14), sukladno kojem je Udruga dužna voditi popis svojih članova s obveznim osobnim podacima o imenu, prezimenu, osobnom identifikacijskom broju, datumu rođenja, datumu pristupanja, a može sadržavati i ostale podatke koji spadaju u osobne podatke. Osobni podaci koje Udruga prikuplja od vas su:

 • ime i prezime,
 • e-mail adresu člana,
 • datum rođenja,
 • osobni identifikacijski broj OIB,
 • adresu člana (ulica, kućni broj, grad, poštanski broj, županija),
 • brojeve telefona,
 • spol,
 • datum pristupanja udruzi,
 • zanimanje
 • datum prestanka članstva u udruzi.

Sukladno svrsi obrade Udruga će vaše osobne podatke obrađivati isključivo za:

 • provjeru članstva u udruzi
 • provjeru točnosti i ispravnosti odnosno ažuriranje osobnih podataka,
 • telefonsku ili e-mail komunikaciju s članom ukoliko uplata koja je izvršena ima netočno navedene osobne podatke
 • kvalitetniji odgovor na vaše upite vezano za vaša prava kao člana Udruge.

Osim toga, vaše ćemo osobne podatke obrađivati u svrhu slanja e-obavijesti na vaše e-mail adrese koje Udruga može slati o novostima, događajima, edukacijama, projektima, aktivnostima, konzultacijama, tribinama, savjetovanjima i anketama, a koje provodi u svrhu poboljšanja i zaštite vaših prava kao člana Udruge.

Vi samostalno odlučujete koje ćete osobne podatke dati Udruzi prilikom pristupa članstvu, ali moramo naglasiti kako se odbijanjem davanja obaveznih podataka propisanih čl. 12. Zakona o Udrugama (Narodne Novine, br. 74/14 i 70/17) ne može postati član Udruge.

U svakom slučaju i u svakom trenutku vi možete poslati zahtjev za ograničenjem obrade, odnosno bilo koji slični prigovor na koji imate pravo sukladno Uredbi, a mi ćemo postupiti prema vašem zahtjevu.

 1. Da li će se osobni podaci dostavljati drugim osobama i tko su izvršitelji obrade?

Udruga će pažljivo i s krajnjim oprezom pohraniti i čuvati sve vaše osobne podatke koje ste nam dali i neće ih prosljeđivati bez vaše prethodne suglasnosti drugim osobama,  osim vanjskim pružateljima usluga tzv. izvršiteljima obrade podataka s kojima Udruga ima potpisane ugovore o pružanju usluga, kao i obvezu čuvanja njihove povjerljivosti, obvezu njihove obrade isključivo našim uputama te zabranu korištenja vaših osobnih podataka u bilo koje svrhe osim određenih u odgovarajućem ugovoru, i nadležnim tijelima na njihov zahtjev. Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime i po nalogu voditelja obrade. Udruga neće prenositi osobne podatke trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji 

 1. Vremensko razdoblje čuvanje vaših podataka

Vaše ćemo osobne podatke čuvati za vrijeme potrebno za postizanje odgovarajućih opisanih svrha, tj. sve dok želite ostati s nama u kontaktu i dok želite primati naše obavijesti.

Ukoliko, i kada zaprimimo vaš  zahtjev za brisanjem podataka, zahtjev za ograničenjem obrade vaših osobnih podataka, odnosno bilo koji sličan prigovor, odmah ćemo postupiti prema vašem zahtjevu, te će pohrana osobnih podataka u određenom roku biti jedini način njihove obrade prije njihova trajnog brisanja. Navedena prava možete ostvariti slanjem pismenog zahtjeva na info@on-the-way-up.com

 1. Zaštita vaših osobnih podataka

Zaštita i sigurnost vaših osobnih podataka najvažniji nam je zadatak i prioritet. Iz tog razloga obrađujemo vaše osobne podatke u skladu s Uredbom, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera za sprječavanje neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja osobnih podataka.

 1. Vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Udruga vaše osobne podatke obrađuje sukladno vašim pravima definiranim unutar Uredbe. Svjesni smo da su osobni podaci vaše vlasništvo i vi uvijek i u svakom trenutku možete zatražiti i iskoristiti sljedeća prava:

 1. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) kojim možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka iz registra Udruge:
 • ako isti više nisu nužni u odnosu na svrhu prikupljanja
 • ako su osobni podaci nezakonito obrađeni
 • ako se moraju brisati zbog poštovanja pravne obveze prema važećim pravnim propisima
 • prestankom članstva u Udruzi
 1. Pravo na pristup podacima kojim imate pravo dobiti od Udruge informacije vezane uz postupak prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka pravo dobiti od nas potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na Vas odnose, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup svojim osobnim podacima, uključujući pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.
 1. Pravo na ispravak, odnosno nadopunu netočnih osobnih podataka kojim imate bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Udruge ispravak netočnih osobnih podataka koji se na vas odnose.
 1. Pravo na ograničavanje obrade u sljedećim slučajevima:
 • ako osporavate točnost svojih osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
 • ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju Vaših osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
 • ako mi više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 1. Pravo na prigovor kojim imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka koji se obrađuju na temelju javnog interesa ili legitimnih interesa voditelja obrade.

 

Možete u svakom trenutku zahtijevati realizaciju bilo kojeg od gore navedenih prava putem e-pošte:

info@on-the-way-up.com. Udruga će na sve vaše zahtjeve o poduzetim radnjama vezanim uz navedena prava pružiti pismeni odgovor u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva, uz najviše produljenje odgovora od 30 dana kada je to nužno.

 

Pritužba na obradu osobnih podataka podnosi se nadzornom tijelu na adresu:
Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb.

 

Udruga Na putu prema gore

U Zagrebu, 25. svibnja 2018.